Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website

Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze condities.

Copyright

© Copyright 2020 CycleServices B.V. Alle rechten voorbehouden.

Intellectueel eigendom

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd, verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CycleServices B.V.

Aansprakelijkheid

In geen geval is CycleServices B.V. aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als CycleServices B.V. geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie

Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. CycleServices B.V. geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Toepasbaar recht

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

© Copyright 2020 CycleServices B.V. Alle rechten voorbehouden.