Algemene Voorwaarden CycleLease via CycleServices B.V.

Versie januari 2020

Artikel 1. Toepasselijkheid, wijziging en definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen CycleServices B.V. (hierna te noemen: “CS”) en de wederpartij (hierna te noemen: “FIETSENDEALER”) gesloten samenwerkingsovereenkomst. Partijen hebben het oogmerk om FIETSENDEALER in gelegenheid te stellen leaseproducten aan te bieden aan zijn of haar klanten. CS zal operational leaseovereenkomsten aanbieden onder de productnaam CycleLease. Deze Algemene Voorwaarden worden digitaal beschikbaar gesteld vóór het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst en zijn raadpleegbaar via Service voorwaarden 1.2 Definities en begrippen:

Artikel 2. Offertes en leveringen

2.1 FIETSENDEALER verplicht zich om CycleLease offertes op te maken en versturen naar CS via het CycleSoftware Programma. Tijdens het opmaken van deze offerte wordt zowel de werkgever/Lessee alsmede de berijder/Gebruiker vastgelegd. Het CycleSoftware Programma zal na het selecteren van een Object de offerte binnen 5 werkdagen beoordelen. 2.2 CS heeft zonder opgaaf van reden de mogelijkheid om de offerte af te keuren. Zowel een goedkeuring alsmede een afkeuring van een offerte zal gecommuniceerd worden aan FIETSENDEALER via het CycleSoftware Programma en/of e-mail. FIETSENDEALER dient zorg te dragen voor communicatie richting Lessee en Berijder. 2.3 Bij goedkeuring van de leaseofferte door Cs zal CS het aanbod van FIETSENDEALER voor aankoop van het geoffreerde object aanvaarden. Goedkeuring zal worden gecommuniceerd via het CycleSoftware programma. Nadat de opdrachtbevestiging is gestuurd zal FIETSENDEALER het object gebruiksklaar maken. 2.4 Wanneer het Object gebruiksklaar is gemaakt door FIETSENDEALER, zal FIETSENDEALER de Gebruiker informeren en maakt FIETSENDEALER een afspraak voor overdracht/aflevering van het Object. 2.5 Bij aflevering van het Object zal Lessee/Gebruiker in het bezit zijn van een wachtwoord/token. Dit wachtwoord/token is uitgegeven door CS en zal dienen ter identificatie. Door het invoeren van het token/wachtwoord en ondertekening van het afleverdocument is het ontvangst van het Object in goede staat bevestigd door Gebruiker. Zonder een afleverbevestiging zal CS niet uitgaan tot betaling. 2.6 FIETSENDEALER is verplicht te zorgen voor een juiste invoer van eigenschappen van het Object. Bij eigenschappen van het Object verstaan we onder andere: merk, type, kleur, hoogte, adviesprijs, type accu en accu vermogen Schade voortkomend uit gevolgen van een onjuiste aanlevering van deze eigenschappen komen voor rekening van FIETSENDEALER/2.8 Na de afleverbevestiging zoals beschreven in punt 2.6, zal de aankoopfactuur van Object en eventuele accessoires, welke voortkomt uit offerte zoals beschreven in punt 2.1 automatisch worden doorgestuurd naar CS. Hiermee komt de koopovereenkomst tussen FIETSENDEALER en CS tot stand. 2.7 Bij totstandkoming van de koopovereenkomst van object tussen FIETSENDEALER en CS, welke op basis van deze voorwaarden zijn gesloten, worden leveringsvoorwaarden alsmede algemene voorwaarden van FIETSENDEALER nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Dealerschap geleverde Objecten

3.1 FIETSENDEALER is verplicht enkel Objecten aan te beiden en uit te leveren, waarvan een officieel merken-dealerschap actief is. 3.2 FIETSENDEALER verplicht zich om regulier onderhoud en reparaties uit te voeren, zoals voorgeschreven door de fabrikant, van het door FIETSENDEALER geleverde Object. Schade welke voortkomt uit het niet naleven van de richtlijnen van de fabrikant is voor rekening van FIETSENDEALER. 3.3 FIETSENDEALER zal binnen de looptijd van leaseovereenkomst garantie afhandeling direct regelen met de fabrikant van het geleverde Object zonder tussenkomst van CS. CS is in geen enkele vorm aansprakelijk voor de betaling van garantiedelen en/of ombouwvergoedingen hiervan.

Artikel 4. Onderhoud en reparatie van Objecten

4.1 FIETSENDEALER is verplicht tijdens de looptijd van de leaseovereenkomst onderhoud en reparatiewerkzaamheden uit te voeren van het Object. 4.2 Voorgenomen reparaties en onderhoud worden door FIETSENDEALER ter goedkeuring aan CS voorgelegd. FIETSENDEALER is verplicht hiervoor het CYCLESOFTWARE programma te gebruiken. 4.3 FIETSENDEALER is verplicht een gratis 1e servicebeurt te verrichten aan het Object in het eerste jaar van de looptijd van de leaseovereenkomst. 4.4 Vergoeding van werkzaamheden vind plaats aan de hand van een vergoedinglijst. Wanneer werkzaamheden niet voorkomen op deze vergoedinglijst, zal in onderling overleg een vergoeding worden bepaald. 4.5 CS heeft het recht aangemelde reparatie en/of onderhoudsaanvragen te weigeren. 4.6 Alle aansprakelijkheid op geleverde reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op het Object zullen worden gedragen door FIETSENDEALER. CS wijst welke aansprakelijkheid in deze dan ook nadrukkelijk af. 4.7 CS zal Gebruiker uitnodigen om een enquête in te vullen na aflevering en/of gepleegd onderhoud en reparatie.

Artikel 5. Verzekering en verzekeringsafhandeling

5.1 Alle Objecten die op basis van de leaseovereenkomst worden geleverd zullen worden verzekerd tegen diefstal en schade. Indien een object is gestolen of indien er schade aan een object is ontstaan zal FIETSENDEALER een schade-offerte opstellen ten behoeve van een schademelding bij de verzekeraar. De schade-offerte zal vervolgens door FIETSENDEALER worden verstuurd aan CS. 5.2 Bij goedkeuring van verzekeraar van een schadeofferte zal betaling van werkzaamheden en onderdelen gegarandeerd worden door CS met uitzondering van het eigen risico van berijder en/of Lessee/ 5.3 Bij diefstal en of totaalverlies van het Object zal de leaseovereenkomst komen te vervallen.

Artikel 6. Facturen en betalingen

6.1 Alle facturen op grond van deze samenwerkingsovereenkomst dienen , dienen door FIETSENDEALER te worden opgesteld door gebruik te maken van het CycleSoftware Programma. 6.2 Facturen welke zijn goedgekeurd door CS zullen binnen 30 dagen worden voldaan aan FIETSENDEALER. Facturen dienen op openstaand geboekt te worden in het CycleSoftware Programma door FIETSENDEALER alvorens deze geaccepteerd kunnen worden door CS. 6.3 CS zal na ontvangst van factuur melding te doen aan FIETSENDEALER, indien uit controle door CS blijkt dat er onjuistheden zijn op een ingestuurde factuur.

Artikel 7. Inname / terugkoop na looptijd

7.1 Voor het einde van de leaseovereenkomst zal CS een overnamevoorstel sturen voor het Object aan de Berijder/Lessee. Het voorstel zal bestaan uit de restwaarde plus een extra marge. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het overname voorstel door Gebruiker/Lessee zal CS de extra marge op een 50/50 basis verdelen tussen CS en FIETSENDEALER. 7.2 Lessee kan tijdens de looptijd gebruik maken van een koopoptie van het Object. Wanneer er van deze koopoptie gebruik wordt gemaakt, zal FIETSENDEALER alsnog zorgdragen voor garantieafhandeling van het Object. Alle andere onderhoudsverplichtingen welke op dit Object rusten zullen hiermee komen te vervallen. 7.3 Mocht Lessee/Gebruiker geen gebruik wensen te maken van de koopoptie is FIETSENDEALER verplicht Object na de looptijd van de leaseovereenkomst in ontvangst te nemen. Bij in ontvangst name zal er worden gecontroleerd op achterstallig onderhoud, schades en gebreken. Deze constateringen zal door FIETSENDEALER via het CycleSoftware Programma worden geadministreerd en moet worden ondertekend door Gebruiker/Lessee. 7.4 Mocht Lessee/Gebruiker geen gebruik wensen te maken van de koopoptie is FIETSENDEALER verplicht Object na de looptijd van de leaseovereenkomst te kopen. De aankoopprijs van het Object zal door CS worden bepaald. De waardebepaling zal op ongeveer 20% van de nieuwwaarde zijn, uitgaande van een leasetermijn van 36 maanden. 7.5 Na inname van het Object door FIETSENDEALER zal CS automatisch een factuur sturen aan FIETSENDEALER welke door middel van automatische incasso zal worden verrekend.

Artikel 8. Toepassing van recht

8.1 Op alle overeenkomsten waarbij CS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid 8.2 De rechter in de vestigingsplaats van CS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. 8.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Privacy Beleid

9.1 In onze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. En waarom wij gebruik maken van cookies. Wij raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Je vindt de privacy verklaring op:

Deze voorwaarden kun je altijd teruglezen op: